หน้าแรก

3/14/2558

JMART - การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 10/3/2558


ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ขายออก 2 ราย
1. น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล
2. นาย อรุณ ไชยศิรินนท์

ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ 5 ราย
1. นาง โสภิศ แก้วสว่าง (เสี่ยป๋อง)
2. นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง (เสี่ยป๋อง)
3. นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล (ภรรยาเสี่ยจึง)
4. นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ (กรรมการบริษัท CIMBT และ SAWAD)
5. นาย สมยศ อนันตประยูร (CEO บริษัท WHA)