หน้าแรก

12/17/2559

CPN : ประเมินโดยวิธี “Income method, DCF Technique”

CPN : ประเมินโดยวิธี “Income method, DCF Technique” มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (รวมสิทธิการเช่าบางส่วน)
  • ปี 2559 : 167,688 ล้านบาท 
  • ปี 2558 : 157,100 ล้านบาท
  • ปี 2557 : 127,664 ล้านบาท
  • ปี 2556 : 115,803 ล้านบาท
ที่มา: หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท CPN