หน้าแรก

6/29/2559

บันทึกปันผลจาก TSD

ข้อมูล TSD บันทึกปันผลของผมตั้งแต่ปี 2556

ปี 2556 : 37,731.88 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3,596.66 เหลือ 34,135.22 บาท)
ปี 2557 : 39,680.90 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3,968.10 เหลือ 35,712.80 บาท) - มีปันผลหุ้น
ปี 2558 : 25,384.90 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 2,538.49 เหลือ 22,846.41 บาท) - หุ้นบางตัวไม่ได้ปันผลแต่ย้ายไปปันผลงวดหน้าแทน
ปี 2559 :  54,519.33 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 5,451.93 เหลือ 49,067.40 บาท)

รวมปันผล 157,317.01 บาท

*ปี 2558 มีหุ้นตัวหนึ่งไม่ได้ปันผลในครึ่งปีหลัง แต่ย้ายมาปันผลรวมกันกับครึ่งปีแรก 2559 แทน