หน้าแรก

2/24/2556

SNC : Opp day Feb 18, 2013 part 1 รายงาน

ผู้บริหารเปิดด้วยการพูดว่าครั้งนี้น่าจะมีคำถามแรงๆ เนื่องจากผลประกอบการปี 2555 ไม่ดีเท่าที่ควร
 • ยอดขาย 7,648 ล้านบาท ลดลง -8% yoy เนื่องจากธุรกิจ OEM ลดลง แต่ธุรกิจชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์เพิ่มขึ้น
 • กำไร 494 ล้านบาท ลดลง -5% yoy เนื่องจากรายได้ของธุรกิจ OEM ลดลง, ย้ายโรงงานชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์, เตรียมป้องกันน้ำท่วม, ค่าแรง 300 บาท, การเตรียมผู้บริหาร
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
 • ยอดผลิตแอร์บ้านปี 2555 เพิ่มขึ้น 21% yoy ปี 2556 คาดเพิ่มขึ้น 5% yoy
 • ยอดผลิต Compressor ปี 2555 ลดลง -5% yoy ปี 2556 คาดเพิ่มขึ้น 5% yoy
 • ยอดผลิตตู้เย็นปี 2555 เพิ่มขึ้น 19% yoy ปี 2556 คาดเพิ่มขึ้น 14% yoy
 • ยอดผลิตเครื่องซักผ้าปี 2555 เพิ่มขึ้น 5% yoy ปี 2556 คาดเพิ่มขึ้น 8% yoy 
ธุรกิจรถยนต์ (แนวโน้มดี)
 • ยอดผลิตรถยนต์ปี 2555 ทั้งหมด 2.428 ล้านคัน แบ่งเป็นในประเทศ 59% ส่งออก 41% รัฐบาลคาดปี 2556 มียอดผลิต 2.5 ล้านคัน แบ่งเป็นในประเทศ 50% และส่งออก 50% 
 • ยอดขาย 954 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 42% yoy
 • กำไร 95 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2% yoy กำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้น้อยเนื่องจากการย้ายโรงงานและการลดราคาให้ลูกค้าในการรักษา Order
การเงิน คุณรัฐภูมิ นันทปถวี ดูไม่ค่อยมี Power
 • Cash Cycle ปี 2554 ติดลบ 3 วัน ปี 2555 ติดลบ 6 วัน (เราสามารถขายสินค้าหรือบริการ และเก็บเงินลูกหนี้ได้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ที่เราซื้อวัตถุดิบ)
 • ลูกหนี้การค้าปี 2554 40 วัน ปี 2555 46 วัน
 • สินค้าคงเหลือ 12 วัน เท่ากันทั้งปี 54 และ 55
 • เจ้าหนี้การค้าปี 2554 56 วัน ปี 2555 64 วัน
 • D/E เพิ่มจาก 0.6 เป็น 0.9 เนื่องจากการลงทุนโรงงานใหม่, ป้องกันน้ำท่วม
 • อัตราการจ่ายปันผลเทียบกำไรทั้งแต่ปี 2007 - 2012 คือ 66% 136% 145% 75% 88% 93%
ปี 2013 มีการลงทุนใหม่เกิดขึ้น
1. มีการตั้งบริษัท International Techno pipe Co., Ltd. ลงทุน 50 ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้ตั้งแต่ 1q13 เลย เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนท่อทองแดง

2. มีการตั้งบริษัท SNC Creativity Anthology Co.,Ltd. ลงทุน 500 ล้านบาท เงินลงทุนมาจากกำไรปี 2013 และกู้สถาบันการเงิน (ตอนนี้กู้ไปแค่ 50 ล้านบาท ยังกู้เพิ่มได้อยู่ ยังอยู่ในวงเงิน)
ช่วง 1q-3q เป็นการจัดตั้งโรงงาน
ช่วง 3q13 เครื่องจักรถยอยเข้า
ช่วง 4q13 ผลิตสินค้าเพื่อเสนอตัวอย่างให้กับลูกค้า
รับรู้รายได้ 1q14
เป็นบริษัทผู้ผลิต Aluminum forging และ Aluminum condenser

เพิ่มเติม: ผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท OEM จะประกอบไปด้วยกลุ่มที่เรียกว่า First-Tier Suppliers ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนโรงงานรถยนต์โดยตรง และกลุ่มที่เป็นระดับ Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่มแรกอีกทอดหนึ่ง (รายละเอียด)