หน้าแรก

4/07/2556

BTSGIF : ผลการจัดสรรหน่วยลงทุน


สรุปผลการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบีทีเอสโกรท (BTSGIF)
  • จำนวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรทั้งหมด (หน่วย) 771,000,000 (คิดเป็น 8326.8 ล้านบาท)
  • ราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหน่วย (บาท) 10.80
  • จำนวนผู้ที่จองซื้อที่เข้ารับการจัดสรร (ราย) 56,588
  • จำนวนผู้ที่ได้รับจัดสรร (ราย) 56,588
  • จำนวนหน่วยลงทุนต่ำสุดที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) 2,000 ต่อราย (คิดเป็น 21,600 บาท)
  • จำนวนหน่วยลงทุนสูงสุดที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) 39,000 ต่อราย (คิดเป็น 421,200 บาท)
  • จำนวนเงินลงทุนเฉลี่ย (บาท) 147,148 ต่อราย    
 ตรวจสอบผลได้ที่ http://www.settrade.com/brokerpage/IPO/automatedRandom/random.jsp