หน้าแรก

9/07/2556

JMART - การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 3/9/2556


ราคา JMART ลงจาก 30 บาทมาจุดต่ำสุดที่ 13.90 บาท ถ้าธุรกิจของบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ การที่ราคาลงมากว่า 50% ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ขายออก 5 ราย
1. นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร 
2. นายสุวัฒน์ นิยมเสถียร
3. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
4. นายสิทธิชัย ไพโรจน์ถาวรวัฒนา
5. นางสาวอัญชิษฐา เตชะรักษ์พงษ์

ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ 3 ราย
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,458,700 หุ้น คิดเป็น 0.83% (ถือเป็นเรื่องที่ดี)
2. นายสมศักดิ์ ติรกานันท์
3. นางวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล