หน้าแรก

2/12/2559

รัฐบาลมีคุณธรรม ประชาชนก็เชื่อถือในรัฐบาล


คราวหนึ่งจื๊อกุงถามขงจื๊งว่า
"จะปกครองรัฐอย่างไรจึงจะดี"

ขงจื๊อตอบว่า
"จงปกครองให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอุดมสมบูรณ์  ให้ประเทศชาติมีกองทัพเข้มแข็ง  และให้ประชาชนมีความเชื่อถือในรัฐบาล"

"ถ้าหากจำเป็นจะต้องตัดออกสักข้อหนึ่ง  ควรตัดข้อไหนออก"
"ตัดกองทัพออก"

"ถ้าจำเป็นต้องตัดอีกหนึ่งข้อ  จะตัดข้อใดก่อน"
"ควรตัดอาหารออก  เพราะนับแต่โบราณกาลมาแล้ว  มนุษย์เรามีความตายเป็นธรรมดาทุกคน
แม้ประชาชนจะต้องอดอยากบ้าง  แต่ก็ยังดีกว่า  มีรัฐบาลอันประชาชนเขาไม่นิยมนับถือ
ประเทศที่มีรัฐบาลอย่างนี้  จักตั้งมั่นได้อย่างไร"

จื๊อกุง ซักต่อไปว่า
"หมายความว่า  รัฐบาลไม่มีคุณธรรม  ประชาชนเขาหมดศรัทธา  ร้ายแรงยิ่งกว่าเรื่องปากท้องหรือ"

ขงจื๊อตอบว่า
"ถูกต้อง  บัณฑิตย่อมเห็นแก่คุณธรรม  ยิ่งกว่าจะเห็นแก่ปากท้อง"

ที่มา: เสฐียรพงษ์ วรรณปก. นิทานปรัชญาเต๋า. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอดิสันเพรสโพรดักส์, ๒๕๒๗