หน้าแรก

2/05/2559

Datamonitor ระบุว่า ทรัพย์สินจำนวนทั้งหมดในโลกถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

จากการศึกษาของ Datamonitor ระบุว่า ทรัพย์สินจำนวนทั้งหมดในโลกถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

     1) บุคคลที่มีทรัพย์สินมากกว่า 30 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 0.2% ของประชากรโลก ถือครองทรัพย์สินรวมกัน ประมาณ 34%
     2) บุคคลที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 2–30 ล้านบาท มีสัดส่วนประมาณ 7.8% ของประชากรโลก โดยมีทรัพย์สินภายในการครอบครองราว 53% และ
    3) บุคคลที่มีทรัพย์สินน้อยกว่า 2 ล้านบาท มีจำนวน 92% ของประชากรทั้งหมด แต่มีทรัพย์สินในการครอบครองราว 13%

ที่มา: thaipublica.org