หน้าแรก

1/14/2556

ธุรกิจเด่นปี 2556 จาก ม.หอการค้าไทย

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ลิงค์)
วิเคราะห์ 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2556 (คะแนนเต็ม 100)
อันดับ 1 ธุรกิจทางการแพทย์และความงาม ได้คะแนน 91.4
อันดับ 2 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสาร 89.2 คะแนน
อันดับ 3 ธุรกิจด้านสื่อโทรทัศน์  88.2 คะแนน
อันดับ 4 ธุรกิจสถานีบริการและจำหน่ายน้ำมัน แก๊ส NGV และ LPG ที่ 88.0 คะแนน
อันดับ 5 ธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน 87.4 คะแนน
อันดับ 6 ธุรกิจด้านอาหาร 87.2 คะแนน
อันดับ 7 ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  87.0 คะแนน
อันดับ 8 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจด้านการศึกษา มีคะแนนเท่ากันที่ 86.4
อันดับ 9 สถาบันการเงิน ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง มีคะแนนเท่ากันที่ 86.2
อันดับ 10 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ มีคะแนนเท่ากัน 85.2 คะแนน