หน้าแรก

5/11/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนมกราปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนมกราปี 56
 • เดือนมกราคมปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2,241,184 คน เพิ่มขึ้น 249,026 คน
  หรือคิดเป็น 12.50% yoy 
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ แอฟริกา (+42.87%) 
 • ในเดือนมกราคม 56 ที่มีจำนวนสูงกว่า 2 ล้านคนต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับจากเดือน
  พฤศจิกายน 55 
 • สำหรับนักท่องเที่ยวตลาดหลักที่ขยายตัวสูง เช่น จีน (+38.57%) ญี่ปุ่น (+35.60%) เกาหลี (+32.35%) อินเดีย (+31.46%)
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนมกราคม 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน
  2. มาเลเซีย
  3. รัสเซีย
  4. ญี่ปุ่น
  5. เกาหลี