หน้าแรก

5/11/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนมีนาปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนมีนาปี 56
 • เดือนมีนาคมปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2,259,237 คน เพิ่มขึ้น 363,677 คน
  หรือคิดเป็น 19.19% yoy 
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+23.15%)
 • ในเดือนมีนาคม 56 ที่มีจำนวนสูงกว่า 2 ล้านคนต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 นับจากเดือน
  พฤศจิกายน 55 
 • สำหรับนักท่องเที่ยวตลาดหลักที่ขยายตัวสูง คือ จีน (+99.68%) และรัสเซีย (+34.49%)
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนมีนาคม 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน
  2. รัสเซีย (เดือนก่อนเป็น มาเลเซีย)
  3. มาเลเซีย (เดือนก่อนเป็น รัสเซีย)
  4. ญี่ปุ่น
  5. เกาหลี