หน้าแรก

5/12/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนเมษาปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนเมษาปี 56
 • เดือนเมษายนปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2,013,012 คน เพิ่มขึ้น 326,744 คน
  หรือคิดเป็น 19.38% yoy 
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+28.14%)
 • ในเดือนเมษายน 56 ที่มีจำนวนสูงกว่า 2 ล้านคนต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 นับจากเดือน
  พฤศจิกายน 55 
 • สำหรับภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวหดตัว ประกอบด้วย โอเชียเนีย (-6.94%) เอเชียใต้ (-5.98%) แอฟริกา (-5.88%) และตะวันออกกลาง (-5.45%) ตามลำดับ
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนเมษายน 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน
  2. มาเลเซีย (เดือนก่อนเป็น รัสเซีย)
  3. รัสเซีย (เดือนก่อนเป็น มาเลเซีย)
  4. ญี่ปุ่น
  5. เกาหลี