หน้าแรก

5/19/2556

Deferred tax (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นหลักบัญชีที่ต้องการให้การแสดงรายงานเป็นไปตามหลักการเรื่อง การจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ (Matching concept)

1. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(สินทรัพย์) ภาษีที่ต้องได้รับคืน แต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
2. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(หนี้สิ้น) ภาษีที่ต้องจ่าย แต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

อ้างอิง (ลิงก์)