หน้าแรก

5/11/2556

สถิติท่องเที่ยวเดือนกุมภาปี 56

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนกุมภาปี 56
 • เดือนกุมภาพันธ์ปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2,328,297 คน เพิ่มขึ้น 474,561 คน
  หรือคิดเป็น 25.60% yoy 
 • ภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+43.45%)
 • ในเดือนกุมภาพันธ์ 56 ที่มีจำนวนสูงกว่า 2 ล้านคนต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 นับจากเดือน
  พฤศจิกายน 55 
 • สำหรับนักท่องเที่ยวตลาดหลักที่ขยายตัวสูง คือ จีน (+162.75%)จากการเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนกุมภาพันธ์ 56 สูงสุด 5 อันดับแรก
  1. จีน
  2. มาเลเซีย
  3. รัสเซีย
  4. ญี่ปุ่น
  5. เกาหลี